Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 1/2563 (02 เม.ย. 2563)  
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2563 (02 เม.ย. 2563)  
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเน... (11 ธ.ค. 2561)  
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (27 พ.ย. 2561)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (27 พ.ย. 2561)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564 (14 พ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่องอนุญาตให้ประชาขนและสื่อมวลชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.แก่งเค็ง (26 ม.ค. 2561)
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา (26 ม.ค. 2561)
ภาพกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน (30 ต.ค. 2560)
ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน (30 ต.ค. 2560)
ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน (03 ต.ค. 2559)
ประกาศแต่งตั้งเจ้าหนา้ที่ตรวจสอบกระบวนการ ขั้นตอนและการตรวจสอบความเป็นธรรมในการจ... (24 มี.ค. 2559)
ประกาศการอนุมัติใช้คู่มือในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามป... (24 มี.ค. 2559)
ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (24 มี.ค. 2559)
รายงานสรุปการรับเรื่องร้องเรียน (24 มี.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลแก... (03 ก.พ. 2559)
รายงานการประชุมสภา (28 ม.ค. 2559)
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (27 ม.ค. 2559)
คู่มือประชาชน (19 ม.ค. 2559)
รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (เดือน ตุลาคม 2558 ) (09 พ.ย. 2558)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตด... (30 ต.ค. 2560)  

ฝึกทบทวน อ.ป.พ.ร. (18 ต.ค. 2554)  

กิจกรรม อ.ป.พ.ร. (18 ต.ค. 2554)  

ภาพกิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน... (18 ต.ค. 2554)

ภาพกิจกรรม 5ส (18 ต.ค. 2554)

ประเพณีบุญพระเวสสันดร (18 ต.ค. 2554)

งานประเพณีสงกรานต์วันผู้ส... (18 ต.ค. 2554)

งานนมัสการพระพุทธมหิทธาดล... (18 ต.ค. 2554)

โครงการให้ความรู้ เฝ้าระ... (18 ต.ค. 2554)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกา... (18 ต.ค. 2554)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกา... (18 ต.ค. 2554)

โครงการประกวดหมู่บ้าน อุบ... (18 ต.ค. 2554)

โครงการบ้านท้องถิ่นไทย ส... (18 ต.ค. 2554)

โครงการคาราวานเสริมสร้างเ... (18 ต.ค. 2554)

โครงการคาราวานสุขภาพเคลื่... (18 ต.ค. 2554)

โครงการความร่วมมือ ระหว่า... (18 ต.ค. 2554)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเ... (18 ต.ค. 2554)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 ... (18 ต.ค. 2554)

การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ... (18 ต.ค. 2554)

การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศร... (18 ต.ค. 2554)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเค็ง... (31 ต.ค. 3103)  
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบล... (31 ต.ค. 3103)  
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสเริมผิวจราจร บ.ดงตาหวาน (คุ้มบ้านบ่อน... (02 มี.ค. 2563)  
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนดินลูกรัง บ.ฟ้าห่วน หมู่ 4 ไปถึงเขต... (09 ม.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนดินลูกรังเดิม บ.แก้งกกก่อ หม... (09 ม.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นทางข้างวัดหนองบัว หมู... (22 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ดีเซล (รถบรรทุกดีเซล) ขององค์การบร... (18 ก.ย. 2562)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ดีเซล (รถบรรทุกดีเซล) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเ... (05 ก.ย. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล.ภายใน ร.ร.ตชด.บ้านดงตาหวาน หมู่ 13 ตำบล... (05 ก.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการปรับภูมิทัศน์ ร.ร ตชด.บ้านดงตาหวาน หมู่ 13 (01 พ.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในบ้านแก้งกกก่อ หมู่ 6 ตำบลแก่งเค็... (29 เม.ย. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในบ้านขุมคำ หมู่ 9 ตำบลแก่งเค็ง อำ... (29 เม.ย. 2562)
ประกาศราคากลางการโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองบ๋า ม.11 ต.แก่งเค็ง (25 มี.ค. 2562)
ประกาศราคากลางการโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองลุมพุก ม.5 ต.แก่งเค็ง (25 มี.ค. 2562)
ประกาศราคากลางงานก่อสรา้ง โครงการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล.บ้านหนองบั่ว หมู่ 3 ต.แก่งเ... (18 ม.ค. 2562)
ประกาศราคากลางงานก่อสรา้ง โครงการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านหนองกุง หมู่ 2 ต... (18 ม.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านดอนตาเข หมู่ 10 เส้นทางจาก... (20 พ.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านแก่งเค็ง หมู่ 12 (ซอยบ... (20 พ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านคุ้มดอนม่วง บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 5 ... (23 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายข้างวัดสายคำไปตำบลเกษม หมูที่ 1 ตำบ... (23 ส.ค. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง

เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34270
โทรศัพท์ : 0-4521-2015  โทรสาร : 0-4521-2015  อีเมล์ : admin@khangkeng.go.th

Powered By  khangkeng.go.th