Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและขนาด
     องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 5 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอกุดข้าวปุ้น ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง ตั้งอยู่ที่บ้านแก่งเค็ง หมู่ที่ 1 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง โดยประกาศการปรับขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอำเภอ กุดข้าวปุ้นและอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอกุดข้าวปุ้นโดยห่างจากอำเภอกุดข้าวปุ้นประมาณ 11 กิโลเมตร บนถนนตระการฯ-เขมราฐ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050) อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 85 กิโลเมตร สภาพการคมนาคมทั่วไป เส้นทางคมนาคมระหว่างอำเภอถึงตำบลเป็นถนนคอนกรีต มีเส้นทางระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลูกรังและบางหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต และลาดยาง การคมนาคมค่อนข้างสะดวก

พื้นที่และการใช้พื้นที่
     องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 34,375 ไร่ (ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น ณ เดือนมีนาคม 2553)  จำแนกออกเป็น ดังนี้
พื้นที่ป่าไม้และภูเขา
พื้นที่การเกษตร
พื้นที่อยู่อาศัย
พื้นที่สาธารณะ
ประมาณ 9,331 ไร่ (ร้อยละ 27.14 ของพื้นที่ทั้งหมด)
ประมาณ 23,373 ไร่ (ร้อยละ 67.99 ของพื้นที่ทั้งหมด)
ประมาณ 784 ไร่ (ร้อยละ 2.28 ของพื้นที่ทั้งหมด)
ประมาณ 887 ไร่ (ร้อยละ 2.58 ของพื้นที่ทั้งหมด)

พื้นที่การเกษตร
พื้นที่ถือครองการเกษตรทั้งหมด 23,373 ไร่
พื้นที่นา
พื้นที่พืชไร่
พื้นที่สวน
22,233 ไร่
1,000 ไร่
140 ไร่

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
ตำบลเกษม,กุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

ลักษณะภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูงแบบลูกคลื่นลอนลาดโดยมีพื้นที่ราบผืนเล็กแทรกอยู่ทั่วไปซึ่งสูงกว่าจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 150 เมตร

เขตการปกครอง
     องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็งมีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 13 หมู่บ้าน โดยมีผู้นำหมู่บ้าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำหมู่บ้าน ตำแหน่ง
1 บ้านแก่งเค็ง นายวารี ชมพูจันทร์ กำนันตำบล
2 บ้านหนองกุง นายหนูกาญจน์ ฑีฆายุภักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน
3 บ้านหนองบั่ว นายสุนทร สิงห์สา ผู้ใหญ่บ้าน
4 บ้านฟ้าห่วน นายวัชรินทร์ จัมปะโสม ผู้ใหญ่บ้าน
5 บ้านหนองลุมพุก นายโสดา ยาตรา ผู้ใหญ่บ้าน
6 บ้านแก้งกกก่อ นายสมหวัง ตระทอง ผู้ใหญ่บ้าน
7 บ้านตาดโตน นายทองดี มุสิกะคุณ ผู้ใหญ่บ้าน
8 บ้านหนองบัว นายอิศรา บุญเติม ผู้ใหญ่บ้าน
9 บ้านขุมคำ  นายจำปา กลิ่นหอม ผู้ใหญ่บ้าน
10 บ้านดอนตาเข นายกำพู ดวงมณีย์ ผู้ใหญ่บ้าน
11 บ้านหนองบ๋า นายกุศล สุดตา ผู้ใหญ่บ้าน
12 บ้านแก่งเค็ง ส.อ.คำดี พูลพล ผู้ใหญ่บ้าน
13 บ้านดงตาหวาน นายกำชัย พุ่มนิกุล ผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง

เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34270
โทรศัพท์ : 0-4521-2015  โทรสาร : 0-4521-2015  อีเมล์ : admin@khangkeng.go.th

Powered By  khangkeng.go.th