Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร
     องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 7,513 คน โดยแยกเป็นชาย จำนวน 3,768 คน แยกเป็นหญิง จำนวน 3,745 คน (ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนราษฎร์อำเภอกุดข้าวปุ้น (ณ เดือนพฤษภาคม 2554) โดยแยกเป็นหมู่บ้านต่างๆ  ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร รวม
ชาย หญิง
1 บ้านแก่งเค็ง 566 549 1,115
2 บ้านหนองกุง 155 160 315
3 บ้านหนองบั่ว 405 377 782
4 บ้านฟ้าห่วน 471 474 945
5 บ้านหนองลุมพุก 135 124 259
6 บ้านแก้งกกก่อ 189 191 380
7 บ้านตาดโตน 323 309 632
8 บ้านหนองบัว 137 132 269
9 บ้านขุมคำ 399 440 839
10 บ้านดอนตาเข 204 198 402
11 บ้านหนองบ๋า 114 122 236
12 บ้านแก่งเค็ง 421 419 840
13 บ้านดงตาหวาน 249 250 499
  รวมทั้งหมด 3,768 3,745 7,513

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็งนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน ได้แก่
1. วัดบ้านสายคำ
2. วัดโพนไพศาล
3. วัดศรีบัวไข
4. วัดป่าหิมพานต์
5. วัดศรีสว่างวนาราม
6. วัดป่าบ้านฟ้าห่วน
7. วัดหนองลุมพุก
8. วัดแก้งกกก่อ
9. วัดสว่างอารมณ์
10. วัดบ้านหนองบัว
11. วัดบ้านขุมคำ
12. วัดบ้านพรสวรรค์
13. วัดบ้านหนองบ๋า
14. วัดนทีศรัทธาวาส
15. สำนักสงฆ์บ้านดอนตาเข
16. สำนักสงฆ์ภูรังน้อย
17. สำนักสงฆ์ภูผาด่าง
18. สำนักสงฆ์ภูนกเต็น
19. สำนักสงฆ์ภูฆ้องคำ
บ้านแก่งเค็ง หมู่ที่ 1
บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2
บ้านหนองบั่ว หมู่ที่ 3
บ้านหนองบั่ว หมู่ที่ 3
บ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 4
บ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 4
บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 5
บ้านแก้งกกก่อ หมู่ที่ 6
บ้านตาดโตน หมู่ที่ 7
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8
บ้านขุมคำ หมู่ที่ 9
บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 9
บ้านหนองบ๋า หมู่ที่ 11
บ้านแก่งเค็ง หมู่ที่ 12
บ้านดอนตาเข หมู่ที่ 11
บ้านดงตาหวาน หมู่ที่ 13
บ้านดงตาหวาน หมู่ที่ 13
บ้านดงตาหวาน หมู่ที่ 13
บ้านดงตาหวาน หมู่ที่ 13

การศึกษา
- โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเค็ง ดังนี้
     1 บ้านแก่งเค็ง 
     2 บ้านหนองกุงดอนตาเข
     3 บ้านหนองบั่ว
     4 บ้านฟ้าห่วน
     5 บ้านหนองลุมพุก
     6 บ้านตาดโตน
     7 บ้านขุมคำ

- ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการให้องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง
     1 วัดนทีศรัทธาวาส
     2 วัดโพนไพศาล
     3 วัดศรีบัวไข
     4 วัดศรีสว่างวนาราม
     5 วัดบ้านหนองลุมพุก
     6 วัดสว่างอารมณ์
     7 วัดบ้านขุมคำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง

เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34270
โทรศัพท์ : 0-4521-2015  โทรสาร : 0-4521-2015  อีเมล์ : admin@khangkeng.go.th

Powered By  khangkeng.go.th