Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

ระบบการคมนาคม
     การคมนาคมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง ค่อนข้างลำบากเพราะถนนหลายสายที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านยังเป็นถนนลูกรังส่งผลให้การคมนาคมไม่สะดวก โดยได้มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านและเชื่อมระหว่างหมู่บ้านในตำบล เพื่อให้การติดต่อระหว่างหมู่บ้านต่างๆสะดวก แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ทั่วทุกหมู่บ้าน

ระบบไฟฟ้าสาธารณะและการเกษตร
     มีไฟฟ้าสาธารณะใช้ทั่วถึงครบทั้ง 13 หมู่บ้าน จำนวน 1,625 ครัวเรือน แต่การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพื่อการเกษตรยังไม่คลอบคลุมในเส้นทางการเกษตรบางพื้นที่ของตำบลแก่เค็ง

ระบบโทรศัพท์สาธารณะ
     มีตู้โทรศัพท์สาธารณะที่สามารถใช้การได้ จำนวน 4 หมู่บ้าน   จำนวน 7 ตู้

สาธารณสุข
     องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง มีหน่วยสาธารณสุขที่ให้บริการประชาชนในเรื่องของการรักษาพยาบาลและสาธารณสุขขั้นมูลฐาน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
     1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเค็ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านแก่งเค็ง
     2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุมคำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านขุมคำ  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง มีหน่วยที่ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
     ป้อมสถานีตำรวจภูธรกุดข้าวปุ้น ตำบลแก่งเค็ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านแก่งเค็ง ตำบลแก่งเค็ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญๆ ในพื้นที่ ดังนี้

1.หนองน้ำสาธารณะประโยชน์ จำนวน 7 แห่ง ดังนี้
     -หนองกุง หมู่ที่ 2
     -หนองแสง หมู่ที่ 3
     -หนองลุมพุก หมู่ที่ 5
     -หนองตาดโตน หมู่ที่ 7
     -หนองอีบัว หมู่ที่ 8
     -หนองบ๋า หมู่ที่ 11
     -หนองนกเขียน หมู่ที่ 12
ขนาดพื้นที่ จำนวน 0 ไร่ 2 งาน
ขนาดพื้นที่ จำนวน 1 ไร่ 0 งาน 61 ตารางวา
ขนาดพื้นที่ จำนวน 0 ไร่ 2 งาน
ขนาดพื้นที่ จำนวน 15 ไร่
ขนาดพื้นที่ จำนวน 0 ไร่ 2 งาน
ขนาดพื้นที่ จำนวน 0 ไร่ 2 งาน
ขนาดพื้นที่ จำนวน 0 ไร่ 2 งาน

2.ลำห้วย, ลำน้ำ, คลอง จำนวน 7 สาย ดังนี้
     -ลำห้วยบักโซ หมู่ที่ 4  
     -ลำห้วยหมอนเฒ่า หมู่ที่ 12
     -ลำห้วยขุมคำ หมู่ที่ 9
     -ลำห้วยไผ่ หมู่ที่ 11
     -ลำห้วยบักซัน หมู่ที่ 2
     -ลำห้วยขุหลุ หมู่ที่ 5
     -ลำห้วยตาดโตน หมู่ที่ 7

3. ป่าชุมชน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
     -ป่าชุมชนดงขุมคำ หมู่ที่ 9
     -ป่าชุมชนแก้งกกก่อ หมู่ที่ 6องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง

เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34270
โทรศัพท์ : 0-4521-2015  โทรสาร : 0-4521-2015  อีเมล์ : admin@khangkeng.go.th

Powered By  khangkeng.go.th