Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
     องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
“ ตำบลแก่งเค็งน่าอยู่ มีชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำเพียงพอ เพิ่มพูนเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรโดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น”


พันธกิจ/ภารกิจ (Mission)
     องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง มีภารกิจที่ต้องดำเนินการเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล เช่น นโยบายการรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น นโยบายเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงนโยบายการปฏิรูประบบราชการและ ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง มีศักยภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง ได้วางแผนและแนวทางในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้
     ภารกิจหลักที่ 1 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสธารณูปการให้ได้มาตรฐานเพื่อส่งเสริมเชื่อมโยงภารกิจ รองรับการขยายตัวของชุมชนและการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่น   
     ภารกิจหลักที่ 2 พัฒนาส่งเสริมศักยภาพของคนในชุมชน ในด้านสังคม ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุขในการพึ่งพาตนเอง และสร้างความเข้มแข็ง         
     ภารกิจหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสธารณภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน
     ภารกิจหลักที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมพัฒนาเกษตรปลอดสารแบบครบวงจร
     ภารกิจหลักที่ 5 ส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สู่เส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณี
     ภารกิจหลักที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริการประชาชนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
     จากวิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล ก่อให้เกิดภารกิจหลักที่จะต้องปฏิบัติ 6 ภารกิจ ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่ครอบคลุมถึงภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง

เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34270
โทรศัพท์ : 0-4521-2015  โทรสาร : 0-4521-2015  อีเมล์ : admin@khangkeng.go.th

Powered By  khangkeng.go.th