Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวการพัฒนา
     1.1 ก่อสร้าง และปรับปรุง อาคาร
     1.2 พัฒนาระบบจราจรและการคมนาคมขนส่ง
     1.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำเพื่อการบริโภค-อุปโภค และการเกษตร
     1.4 พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อชุมชนและการเกษตร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และสาธารณสุข
แนวการพัฒนา
     2.1 ให้การสงเคราะห์ เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
     2.2 พัฒนาระบบการศึกษาท้องถิ่น
     2.3 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
     2.4 ป้องกันและระงับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

3. ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทา สาธารณภัย และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
แนวการพัฒนา
     3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     3.2 การบำบัด กำจัดขยะมูลฝอยและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวการพัฒนา
     4.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
     4.2 ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบพอพียง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และสืบทอดประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
แนวการพัฒนา
     5.1 พัฒนา ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และสืบทอด ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการและการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์
แนวการพัฒนา
     6.1 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
     6.2 พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     6.3 การพัฒนาบุคลากรในองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง

เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34270
โทรศัพท์ : 0-4521-2015  โทรสาร : 0-4521-2015  อีเมล์ : admin@khangkeng.go.th

Powered By  khangkeng.go.th