Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็งได้ประกาศป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม2552 และได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็งออกเป็น 4 ส่วนสำคัญๆ และมีบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

สำนักงานปลัด
     อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับด้านบริหารทั่วไป ด้านนโยบายและแผน ด้านกฎหมายและคดี และด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ส่วนการคลัง
     อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัฒนาและจัดเก็บรายได้ ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ส่วนโยธา
     อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมอาคาร และด้านสาธารณูปโภค

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง

เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34270
โทรศัพท์ : 0-4521-2015  โทรสาร : 0-4521-2015  อีเมล์ : admin@khangkeng.go.th

Powered By  khangkeng.go.th