Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่
      องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็งได้ประกาศเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม2552 และได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็งออกเป็น 5 ส่วนสำคัญๆ และมีบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

สำนักงานปลัด
     อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน  บริหารงานบุคคล งานกฎหมายและคดี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานธุรการ ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ งานด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมและด้านเกษตร

กองคลัง
     อำนาจหน้าที่ งานบริหารงานคลัง งานการเงิน บัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กองช่าง
     อำนาจหน้าที่  เกี่ยวกับการก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร และด้านสาธารณูปโภค งานธุรการ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     อำนาจหน้าที่ งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม งานการศึกษาปฐมวัย งานธุรการ


กองสวัสดิการสังคม    
     อำนาจหน้าที่ งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสิรมกลุ่มอาชีพและพัฒนาสตรี งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง

เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34270
โทรศัพท์ : 0-4521-2015  โทรสาร : 0-4521-2015  อีเมล์ : admin@khangkeng.go.th

Powered By  khangkeng.go.th